Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
16.02.2016 więcej
Zmiana imienia lub nazwiska
Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu
cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami kraju mogą
złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej
19.08.2015 więcej
Zgłoszenie zgonu
Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego
właściwego ze względu na miejscu zgonu.
19.08.2015 więcej
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym
dla miejsca urodzenia dziecka.
19.08.2015 więcej
Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku
małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu
stanu cywilnego.
19.08.2015 więcej
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu
można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju,
niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie,
małżeństwo i zgon
19.08.2015 więcej
Uznawanie wyroków zagranicznych
Z wnioskiem o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego w jednym z
krajów UE po 1 maja 2004 r., należy wystąpić do urzędu stanu
cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa...
17.08.2015 więcej
Uznanie ojcostwa
świadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać złożone w
przypadku, gdy ojcostwo nie zostało wcześniej ustalone, bądź
gdy nie działa domniemanie, że dziecko pochodzi od męża
matki...
17.08.2015 więcej
Wpisanie zagranicznego aktu
Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski,
którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada
akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze...
17.08.2015 więcej
Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie ostatniej woli czyli testament można złożyć do
protokołu tylko przed kierownikiem usc w obecności dwóch
świadków, których udział zapewnia spadkodawca.
17.08.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się