Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała nr XLVI/316/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 lipca 2021r.
Uchwała nr XLVI/316/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26
lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w
sprawie odwołania Burmistrza Gminy Jedlicze
30.07.2021 więcej
Uchwała nr XLV/315/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 czerwca 2021r.
Uchwała nr XLV/315/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25
czerwca 2021r.w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego
01.07.2021 więcej
Uchwała nr XLV/314/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 czerwca 2021r.
Uchwała nr XLV/314/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25
czerwca 2021r.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na 2022 rok na opracowanie Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030
01.07.2021 więcej
Uchwała nr XLV/313/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 czerwca 2021r.
Uchwała nr XLV/313/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25
czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii
Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030
01.07.2021 więcej
Uchwała nr XLV/312/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 czerwca 2021r.
Uchwała nr XLV/312/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25
czerwca 2021r.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na rok 2022 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dokumentacji projektowej i
technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie”
01.07.2021 więcej
Uchwała nr XLV/311/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 czerwca 2021r.
Uchwała nr XLV/311/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25
czerwca 2021r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Miasto Krosno w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego
pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i
technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie”
01.07.2021 więcej
Uchwała nr XLIV/310/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 czerwca 2021r.
Uchwała nr XLIV/310/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
czerwca 2021r.w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
17.06.2021 więcej
Uchwała nr XLIV/309/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 czerwca 2021r.
Uchwała nr XLIV/309/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
czerwca 2021r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku
17.06.2021 więcej
Uchwała nr XLIV/308/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 czerwca 2021r.
Uchwała nr XLIV/308/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
czerwca 2021r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu z
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość na okres 5 lat
17.06.2021 więcej
Uchwała nr XLIV/307/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 czerwca 2021r.
Uchwała nr XLIV/307/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
czerwca 2021r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość na okres 5 lat
17.06.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się