Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała nr XXVI/185/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 czerwca 2020r.
Uchwała nr XXVI/185/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2020-2026
05.06.2020 więcej
Uchwała nr XXVI/184/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 czerwca 2020r.
Uchwała nr XXVI/184/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020
rok
05.06.2020 więcej
Uchwała nr XXVI/183/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 czerwca 2020r.
Uchwała nr XXVI/183/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty
05.06.2020 więcej
Uchwała nr XXVI/182/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 czerwca 2020r.
Uchwała nr XXVI/182/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
czerwca 2020r.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na 2021 rok na realizację zadania pn. „Budowa
drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie
Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu
na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki linowej dla
pieszych w Jedliczu"
05.06.2020 więcej
Uchwała nr XXVI/181/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 czerwca 2020r.
Uchwała nr XXVI/181/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
czerwca 2020r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlicze.
05.06.2020 więcej
Uchwała nr XXV/180/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja 2020r.
Uchwała nr XXV/180/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja
2020r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat
19.05.2020 więcej
Uchwała nr XXV/179/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja 2020r.
Uchwała nr XXV/179/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja
2020r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego tryb zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość na okres 5 lat
19.05.2020 więcej
Uchwała nr XXV/178/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja 2020r.
Uchwała nr XXV/178/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja
2020r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze bezprzetargowej
oraz udzielenie bonifikaty
19.05.2020 więcej
Uchwała nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja 2020r.
Uchwała nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja
2020r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy
Jedlicze
19.05.2020 więcej
Uchwała nr XXIV/176/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2020r.
Uchwała nr XXIV/176/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 1 roku
06.05.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się