Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXIX/274/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2020r.
Uchwała nr XXXIX/274/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2020r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/109/2019 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 3 października 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 i 2021
rok w celu realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza
poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie
gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt
3.3.1”
05.01.2021 więcej
Uchwała nr XXXIX/273/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2020r.
Uchwała nr XXXIX/273/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2020r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu
05.01.2021 więcej
Uchwała nr XXXIX/272/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2020r.
Uchwała nr XXXIX/272/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu
05.01.2021 więcej
Uchwała nr XXXIX/271/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2020r.
Uchwała nr XXXIX/271/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2020r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2020 – 2027
05.01.2021 więcej
Uchwała nr XXXIX/270/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2020r.
Uchwała nr XXXIX/270/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020
r.
05.01.2021 więcej
Uchwała nr XXXIX/269/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2020r.
Uchwała nr XXXIX/269/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2020r.w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup
odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
05.01.2021 więcej
Uchwała nr XXXVIII/268/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020r.
Uchwała nr XXXVIII/268/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17
grudnia 2020r.w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jedlicze na lata
2021-2025
22.12.2020 więcej
Uchwała nr XXXVIII/267/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020r.
Uchwała nr XXXVIII/267/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17
grudnia 2020r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Jedlicze na 2021 r.
22.12.2020 więcej
Uchwała nr XXXVIII/266/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020r.
Uchwała nr XXXVIII/266/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17
grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/252/2020 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania tych
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
22.12.2020 więcej
Uchwała nr XXXVIII/265/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020r.
Uchwała nr XXXVIII/265/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17
grudnia 2020r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2020-2027
22.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się