Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXI/156/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XXI/156/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2019 r.w sprawie rozpatrzenia i przekazania petycji
złożonej w interesie publicznym w zakresie zmian przepisów
prawa miejscowego według właściwości
03.01.2020 więcej
Uchwała nr XXI/155/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XXI/155/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2019 r.w sprawie rozpatrzenia i przekazania petycji
złożonej w interesie publicznym w zakresie zmian przepisów
prawa miejscowego według właściwości
03.01.2020 więcej
Uchwała nr XXI/154/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XXI/154/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2019 na zimowe utrzymanie przejezdności
dróg, dla których Gmina Jedlicze jest właścicielem lub
zarządcą, w roku kalendarzowym 2020
03.01.2020 więcej
Uchwała nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2019 r.zmieniająca uchwałę nr XIV/93/2019 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok na
realizację Projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej
wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”
03.01.2020 więcej
Uchwała nr XXI/152/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XXI/152/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/108/2019 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 3 października 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok na
realizację Projektu pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni
publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i
Korczyna zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”
03.01.2020 więcej
Uchwała nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Jedlicze w roku szkolnym 2019/2020
03.01.2020 więcej
Uchwała nr XXI/150/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XXI/150/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2019 r.w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze
03.01.2020 więcej
Uchwała nr XXI/149/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XXI/149/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia wykazu wydatków
zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2019 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia
ostatecznego terminu ich dokonania
03.01.2020 więcej
Uchwała nr XXI/148/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XXI/148/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2019 r.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na lata 2020 – 2021 na wykonanie zadania pn.:
„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w
Jedliczu i jednostkach organizacyjnych Gminy Jedlicze"
03.01.2020 więcej
Uchwała nr XXI/147/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XXI/147/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu
03.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się