Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
sierpnia 2019 r. zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w
Jedliczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019-2024
27.08.2019 więcej
Uchwała nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2019 rok
27.08.2019 więcej
Uchwała nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Gminy Jedlicze
27.08.2019 więcej
Uchwała nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
sierpnia 2019 r. . w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi
publicznej gminnej G114659R poprzez wyłączenie z użytkowania
jako drogi publicznej nieruchomości oznaczonej jako działka o
nr ewid. 572/1 w m. Jaszczew
27.08.2019 więcej
Uchwała nr XV/101/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XV/101/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dopłatę
dodatku energetycznego
27.08.2019 więcej
Uchwała nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę nr XIV/93/2019 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2020 na
realizację Projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej
wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla.”
27.08.2019 więcej
Uchwała nr XV/99/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XV/99/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 r. kredytu
krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
27.08.2019 więcej
Uchwała nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Jedlicze do Stowarzyszenia samorządów Powiatu
Brzozowskiego, Powiatu Krośnieńskiego, Powiatu Strzyżowskiego
oraz gmin
27.08.2019 więcej
Uchwała nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku
o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.”Budowa drogi gminnej
łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m.
Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece
Jasiołka oraz z rozbiórką kładki linowej dla pieszych w
Jedliczu” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
27.08.2019 więcej
Uchwała nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 1 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 1
sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na
ławników
06.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się