Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LXIV/482/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 listopada 2018 r.
Uchwała Nr LXIV/482/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15
listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2018 rok
20.11.2018 więcej
Uchwała nr LXIV/481/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 listopada 2018 r.
Uchwała nr LXIV/481/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15
listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na
zadanie pn. „Wykonanie drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid.
1451/1 i 1451/5 w m. Jedlicze”
20.11.2018 więcej
Uchwała nr LXIV/480/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 listopada 2018 r.
Uchwała nr LXIV/480/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15
listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIX/462/2010
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy
Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej
20.11.2018 więcej
Uchwała nr LXIII/479/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 października 2018 r.
Uchwała nr LXIII/479/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17
października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze
na 2018 rok.
23.10.2018 więcej
Uchwała nr LXIII/478/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 października 2018 r.
Uchwała nr LXIII/478/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17
października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na
zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego drogi wewnętrznej
zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 542/2 m. Podniebyle”.
23.10.2018 więcej
Uchwała nr LXIII/477/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 października 2018 r.
Uchwała nr LXIII/477/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17
października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania własnego Powiatu
Krośnieńskiego polegającego na przebudowie chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr P1847R w m. Jedlicze.
23.10.2018 więcej
Uchwała Nr LXIII/476/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 października 2018 r.
Uchwała Nr LXIII/476/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17
października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania własnego Powiatu
Krośnieńskiego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1945 R
Jaszczew – Jedlicze”
23.10.2018 więcej
Uchwała nr LXII/475/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2018 r.
Uchwała nr LXII/475/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlicze
10.10.2018 więcej
Uchwała nr LXII/474/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2018 r.
Uchwała nr LXII/474/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/397/2017
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2018 - 2024
10.10.2018 więcej
Uchwała nr LXII/473/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2018 r.
Uchwała nr LXII/473/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze
na 2018 rok
10.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się