Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2018 r.
Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr LVII/433/2018
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 rok na
realizację Projektu pn. „Przebudowa Domu Ludowego w
miejscowości Jedlicze – Borek”
03.01.2019 więcej
Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2018 r.
Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na
okres 2 lat.
03.01.2019 więcej
Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2018 r.
Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Jedlicze do realizacji projektu pn. „E-MISJA – Rozwój
kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jedlicze realizowanego
w ramach III osi priorytetowej – cyfrowe kompetencje
społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”
03.01.2019 więcej
Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2018 r.
Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Jedlicze na lata 2018 – 2021
03.01.2019 więcej
Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2018 r.
Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania własnego Powiatu
Krośnieńskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945 R
Jaszczew – Jedlicze w km 1 350 do 2 623 w m. Jaszczew,
Jedlicze”
03.01.2019 więcej
uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2018 r.
uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/397/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2018 – 2024
03.01.2019 więcej
Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2018 r.
Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2018 rok.
03.01.2019 więcej
Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2018 r.
Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszonych
w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2018 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu
ich dokonania
03.01.2019 więcej
Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2018 r.
Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do
Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Jedliczu Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego na
podniesienie kapitału zakładowego
03.01.2019 więcej
Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2018 r.
Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2018 na zimowe utrzymanie przejezdności
dróg, dla których gmina Jedlicze jest właścicielem lub
zarządcą, w roku kalendarzowym 2019
03.01.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się