Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr LI/398/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/398/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa instalacji
termicznego przekształcenia odpadów innych niż komunalne wraz
z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”
planowanego przez spółkę Raf – Ekologia w Jedliczu
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/397/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/397/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024r.
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/396/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/396/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na
rok 2018
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/395/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/395/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze – na 2018 r.
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/394/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/394/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/393/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/393/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Jedlicze
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/392/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/392/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze, przez osoby prawne
niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby
fizyczne
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/391/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/391/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie
pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w
Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno –
szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasopracowni nauk
przyrodniczych w Zespole Szkół w Jedliczu”
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/390/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/390/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków
zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2017 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia
ostatecznego terminu ich dokonania
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/389/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/389/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup
odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
05.01.2018 więcej