Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr LI/398/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/398/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa instalacji
termicznego przekształcenia odpadów innych niż komunalne wraz
z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”
planowanego przez spółkę Raf – Ekologia w Jedliczu
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/397/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/397/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024r.
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/396/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/396/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na
rok 2018
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/395/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/395/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze – na 2018 r.
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/394/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/394/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
oraz termin i sposób rozliczenia dotacji
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/393/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/393/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Jedlicze
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/392/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/392/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze, przez osoby prawne
niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby
fizyczne
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/391/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/391/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie
pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w
Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno –
szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasopracowni nauk
przyrodniczych w Zespole Szkół w Jedliczu”
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/390/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/390/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków
zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2017 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia
ostatecznego terminu ich dokonania
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/389/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/389/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup
odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
05.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się