Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXVI/269/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/269/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/268/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/268/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016 –
2024
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/267/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/267/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2016 rok.
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/266/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/266/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup
odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/265/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/265/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/264/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXXVI/264/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze – na 2017 r.
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/263/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/263/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków
zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2016 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia
ostatecznego terminu ich dokonania
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwala nr XXXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
04.01.2017 więcej