Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXVI/269/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/269/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/268/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/268/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016 –
2024
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/267/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/267/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2016 rok.
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/266/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/266/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup
odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/265/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/265/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/264/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXXVI/264/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze – na 2017 r.
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/263/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/263/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków
zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2016 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia
ostatecznego terminu ich dokonania
04.01.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwala nr XXXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
04.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się