Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XIX/148/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/148/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2015 - 2024
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2015 rok
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/146/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/146/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaszczwi
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/145/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/145/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/104/2015 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego zimowego utrzymania
dróg i chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Jedlicze
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/144/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/144/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 3 lat
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/143/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/143/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie
przetargowym
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/142/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/142/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na
okres 5 lat
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/141/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/141/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na
okres 3 lat
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/140/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/140/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze, do postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/139/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/139/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze - na 2016 r.
07.01.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się