Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za 2015 rok
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy
Jedlicze z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
10.05.2016 więcej
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014
11.05.2015 więcej