Lista artykułów

Nazwa artykułu
Skonsolidowany bilans Gminy Jedlicze na dzień 31.12.2017 r.
Skonsolidowany bilans Gminy Jedlicze sporządzony na dzień
31.12.2017 r.
02.07.2018 więcej
Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do jst za 2017 rok
Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do jst za 2017
rok
10.05.2018 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 28 marca
2018 r.
10.05.2018 więcej
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r.
Rb-ST, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ
21.03.2018 więcej
Sprawozdania za III kwartał 2017 r.
Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z
31.10.2017 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 29
sierpnia 2017 r.
28.09.2017 więcej
Sprawozdania za II kwartał 2017 r.
Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-N, Rb-Z
07.08.2017 więcej
Sprawozdania za I kwartał 2017 r.
Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-N, Rb-Z
28.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się