Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 42

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia przy drodze gminnej ... 2021-09-24 10:00 zapytanie o cenę 2021-09-16 Zobacz
2 Dostawa i montaż wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu 2021-09-20 12:00 przetarg nieograniczony 2021-09-16 Zobacz
3 Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1370 i 1248 w Moder... 2021-09-06 11:00 zapytanie o cenę 2021-09-13 Zobacz
4 Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1281/2 w Dobieszynie 2021-09-13 10:00 zapytanie o cenę 2021-09-13 Zobacz
5 Przebudowa drogi Poręby-Góra etap I 2021-09-03 10:00 zapytanie o cenę 2021-09-13 Zobacz
6 Remont odcinka drogi gminnej G114655R w km. Od 1+604 do 2+022 i od 2+054 do 2... 2021-09-27 10:00 przetarg nieograniczony 2021-09-10 Zobacz
7 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlicze 2021-09-03 09:00 zapytanie o cenę 2021-09-06 Zobacz
8 Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1281/2 w Dobieszynie 2021-09-13 10:00 zapytanie o cenę 2021-09-02 Zobacz
9 Modernizacja przepompowni na terenie Gminy Jedlicze 2021-08-16 12:00 przetarg nieograniczony 2021-09-02 Zobacz
10 Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1062/2 w m. Jas... 2021-08-27 10:00 zapytanie o cenę 2021-09-02 Zobacz
11 Dostawa wyposażenia w ramach zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszy... 2021-08-16 10:00 zapytanie o cenę 2021-08-19 Zobacz
12 Dostawa i montaż wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu 2021-08-27 09:00 przetarg nieograniczony 2021-08-19 Zobacz
13 Budowa remizy dla OSP w m. Potok wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew... 2021-08-16 10:00 przetarg nieograniczony 2021-08-16 Zobacz
14 Pozyskanie i zrywka drewna z działki leśnej stanowiącej własność Gminy Jedlicze 2021-08-06 12:40 zapytanie o cenę 2021-08-13 Zobacz
15 Budowa oświetlenia drogowego drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr... 2021-08-09 10:15 zapytanie o cenę 2021-08-12 Zobacz
16 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jaszczew 2021-06-28 12:00 przetarg nieograniczony 2021-08-02 Zobacz
17 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami... 2021-07-28 12:00 zapytanie o cenę 2021-07-28 Zobacz
18 Dostawa i montaż wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu - wyposażenie ... 2021-07-09 08:00 przetarg nieograniczony 2021-07-16 Zobacz
19 Budowa remizy dla OSP w m. Potok wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew... 2021-07-01 10:00 przetarg nieograniczony 2021-07-16 Zobacz
20 Remont drogi gminnej G114658R w m. Jaszczew w km. od 0+011 do 1+095 2021-06-29 10:00 przetarg nieograniczony 2021-07-05 Zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się