2017-10-20

Ponowne Wykorzystanie Informacji Publicznej

1.Udostępnianie informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1674) oraz ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) oraz w Statucie Gminy Jedlicze, wraz z uwzględnieniem zapisów zarządzenia nr 246/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie procedury udzielania dostępu do informacji publicznej i określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Jedliczu.

2. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel, dla którego informacja została wytworzona

3. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedliczu,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

4. Prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w art. 6 oraz art. 7 w/w ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.   

5. Wnioseko ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

6. Wniosek o ponowne wykorzystywanie zawiera w szczególności elementy wskazane w art. 21 ust. 3 i ust. 4 w/w ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

7. Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych przez Urząd Gminy w Jedliczu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na podstawie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Gminy w Jedliczu;
 • należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
 • jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację
  o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
 • poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

8. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z zastrzeżeniem pkt. 9.

9. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie dodatkowych kosztów przez Gminę związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Za sporządzenie kopii dokumentów Urząd pobiera następujące opłaty:

W formacie A-4 za 1 stronę:

 • w wersji czarno-białej - 0,07 zł brutto
 • w wersji kolorowej - 0,26 zł brutto        

W formacie A-3 za 1 stronę:

 • w wersji czarno-białej –  0,14 zł brutto
 • w wersji kolorowej – 0,53 zł brutto       

Opłata naliczana jest gdy łączne koszty udostępnienia informacji przekraczają 2 zł brutto.