2017-10-20

Ponowne Wykorzystanie Informacji Publicznej

1.Udostępnianie informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1674) oraz ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) oraz w Statucie Gminy Jedlicze, wraz z uwzględnieniem zapisów zarządzenia nr 246/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie procedury udzielania dostępu do informacji publicznej i określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Jedliczu.

2. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel, dla którego informacja została wytworzona

3. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedliczu,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

4. Prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w art. 6 oraz art. 7 w/w ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.   

5. Wnioseko ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

6. Wniosek o ponowne wykorzystywanie zawiera w szczególności elementy wskazane w art. 21 ust. 3 i ust. 4 w/w ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

7. Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych przez Urząd Gminy w Jedliczu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na podstawie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Gminy w Jedliczu;
 • należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
 • jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację
  o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
 • poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

8. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z zastrzeżeniem pkt. 9.

9. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie dodatkowych kosztów przez Gminę związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Za sporządzenie kopii dokumentów Urząd pobiera następujące opłaty:

W formacie A-4 za 1 stronę:

 • w wersji czarno-białej - 0,07 zł brutto
 • w wersji kolorowej - 0,26 zł brutto        

W formacie A-3 za 1 stronę:

 • w wersji czarno-białej –  0,14 zł brutto
 • w wersji kolorowej – 0,53 zł brutto       

Opłata naliczana jest gdy łączne koszty udostępnienia informacji przekraczają 2 zł brutto.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się