2014-11-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu

Adres
ul. Rynek 5
38-460 Jedlicze 
 
Telefon 0-13 448 47 54-58
 
E-mail gopsjedlicze@jedlicze.pl
 
 
 
Kierownik: Wioletta Godlewska-Jerzyk
 
 
 
 
Rejestry
 
GOPS prowadzi: 
 • rejestr skarg i wniosków 
 • rejestr korespondencji 
 
Bazy danych
Opis zbiór danych o osobach korzystających z pomocy
 
 
Komórki organizacyjne
 
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ, ŚWIADCZEŃ I ASYSTY RODZINNEJ 
 
Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej, kierowanie do domu pomocy społecznej, praca socjalna, wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
 
 
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 
 
Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. 
 
 
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH 
 
Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych. 
 
 
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
 
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. 
 
 
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY 
 
Rachunkowość dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacja, listy płac, sprawozdawczość finansowa. 
 
 
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
 
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych marginalizacją, udzielanie wsparcia psychologicznego, prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej. 
 
 
 
Zasady udzielania pomocy i rodzaje świadczeń
 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z zastrzeżeniem art. 40,41,78 i 91 przysługuje: 
 
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł. 
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł. 
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
 1. ubóstwa, 
 2. sieroctwa, 
 3. bezdomności, 
 4. bezrobocia, 
 5. niepełnosprawności, 
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
 7. przemocy w rodzinie, 
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
 13. alkoholizmu lub narkomanii, 
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 
 
Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone. 
 
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 
 
 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 
 2. sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej, 
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 
 10. praca socjalna, 
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, 
 13. dożywianie dzieci, 
 14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
 15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 
 16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego, 
 18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, 
 19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
 20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. 
 
Do zadań własnych gminy należy: 
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, 
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 
 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych 
 5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnienia ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnienia informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 
 
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 
 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, 
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a 
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 
 
Rodzaje świadczeń: 
 
Zasiłek stały przysługuje: 
 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
 
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 
 
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 
 
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: 
 1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi, 
 2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową. 
 
Osobie lub rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia. 
 
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych opiekuńczych. 
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 
 
 
Inne zadania gminy realizowane przez Ośrodek: 
 1. prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, 
 2. prowadzenie postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych, 
 3. prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
 4. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 
 5. wspieranie rodziny, 
 6. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 
 7. prowadzenie postępowań w sprawie dodatku energetycznego, 
 8. potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
 
 
Rodzaje świadczeń: 
 
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 
 
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 
 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka; 
 3. osobie uczącej się. 
 
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł. 
 
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł. 
 
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 
 1. 18 roku życia lub 
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 
 1. urodzenia dziecka, 
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
 3. samotnego wychowywania dziecka, 
 4. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
 6. rozpoczęcia roku szkolnego, 
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
 
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł . 
 
Świadczenia opiekuńcze: 
 
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 
 1. niepełnosprawnemu dziecku; 
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
 3. osobie, która ukończyła 75 lat. 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 
 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na dochód rodziny. 
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. - Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.
 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
 
Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 
 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 • nie ma osób, o których mowa w art. 17, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. 
 
1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje: 

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy /do14.05.2014 r./, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.; 

2) od dnia wejścia w życie ustawy /od 15.05.2014 r./, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. 

2. Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy. 
 
3. Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których: 
 
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub 
 
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. 
 
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej/ osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna/ do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 
 
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania. 
 
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Jest on wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry- zarządcy domu lub osobiście osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. „Do ręki” dodatek dostanie właściciel domu jednorodzinnego, a osoba której lokal nie jest wyposażony w centralne ogrzewanie i centralnie ciepłą wodę - ryczałt na zakup opału. 
 
Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia określonych warunków zawartych w ustawie a dotyczących: tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, powierzchni zajmowanego lokalu oraz wysokości dochodu. 
 
W wypadku stwierdzenia , że osoba , której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny , wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuję się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie ww. wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana. 
 
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, posiadającej indywidualną bądź kompleksową umowę z zakładem energetycznym na sprzedaż energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego zależy od liczby osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Kwoty dodatku ogłasza Minister Gospodarki w Monitorze Polskim do 30 kwietnia każdego roku. 
Aby uzyskać dodatek energetyczny należy złożyć pisemny wniosek i dołączyć: 
 
 1. kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej); 
 2. kopię dowodu wpłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji (nie dotyczy roku 2014). 
 3. rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej). 
 
Dodatek przyznaje się na okres pobierania dodatku mieszkaniowego. 

Załączniki

  Statut GOPS 237,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin organizacyjny GOPS 256,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Struktura Organizacyjna GOPS 245,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się