2015-04-15

Wniosek o dopłatę do odprowadzanych ścieków

Na podstawie Uchwały Nr LXVI/420/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2014 r. każdy podmiot prowadzący na terenie Gminy Jedlicze działalność gospodarczą na własny rachunek, a więc zarówno osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej może ubiegac się o dopłatę do odprowadzanych ścieków w ramach pomocy de minimis. Wyłączone są jedynie podmioty prowadzące działalność na nieruchomościach zajętych na stacje paliw, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, szczegółowo określone w załączniku nr 3 do w/w Uchwały oraz podmioty określone w §6 Uchwały.
 
Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku i załączników wskazanych w Uchwale. Do wniosku, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, należy dołączyć: kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP, wszystkie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy w tym okresie , informacje o każdej innej pomocy publicznej otrzymanej w stosunku do tych samych kosztów kwalifikowanych , lub oświadczenie o nieuzyskiwaniu żadnej pomocy de minimis we wskazanym wyżej okresie, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informacje o posiadanych zaległościach w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych oraz oświadczenie o niepozostawaniu w trudnej sytuacji ekonomicznej. Do wniosku należy także dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do w/w Uchwały oraz formularz informacji przedstawianej przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie

Załączniki

  wniosek o doplate de minimis 18,7 KB (doc) szczegóły pobierz