2015-04-15

Wniosek o dopłatę do odprowadzanych ścieków

Na podstawie Uchwały Nr LXVI/420/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2014 r. każdy podmiot prowadzący na terenie Gminy Jedlicze działalność gospodarczą na własny rachunek, a więc zarówno osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej może ubiegac się o dopłatę do odprowadzanych ścieków w ramach pomocy de minimis. Wyłączone są jedynie podmioty prowadzące działalność na nieruchomościach zajętych na stacje paliw, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, szczegółowo określone w załączniku nr 3 do w/w Uchwały oraz podmioty określone w §6 Uchwały.
 
Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku i załączników wskazanych w Uchwale. Do wniosku, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, należy dołączyć: kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP, wszystkie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy w tym okresie , informacje o każdej innej pomocy publicznej otrzymanej w stosunku do tych samych kosztów kwalifikowanych , lub oświadczenie o nieuzyskiwaniu żadnej pomocy de minimis we wskazanym wyżej okresie, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informacje o posiadanych zaległościach w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych oraz oświadczenie o niepozostawaniu w trudnej sytuacji ekonomicznej. Do wniosku należy także dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do w/w Uchwały oraz formularz informacji przedstawianej przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie

Załączniki

  wniosek o doplate de minimis 18,7 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się