Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
DL-1 Deklaracja na podatek leśny 2016 r.
DL-1 Deklaracja na podatek leśny 2016 r.
04.01.2016 więcej
IL-1 Informacja o lasach 2016 r.
IL-1 Informacja o lasach 2016 r.
04.01.2016 więcej
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 2016 r.
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 2016 r.
04.01.2016 więcej
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2016 r.
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2016
r.
04.01.2016 więcej
DR-1 Deklaracja na podatek rolny 2016 r.
DR-1 Deklaracja na podatek rolny 2016 r.
04.01.2016 więcej
IR-1 Informacja o gruntach - 2016 r.
IR-1 Informacja o gruntach - 2016 r.
04.01.2016 więcej
Wnioserk o zwrot nadpłaty
Zgodnie z art. 77b. Ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty
następuje: 1) na wskazany rachunek bankowy podatnika; 2) w
gotówce ( w kasie lub przekazem pocztowym).
15.04.2015 więcej
Wniosek o dopłatę do odprowadzanych ścieków
w ramach pomocy de minimis wraz z załącznikami
15.04.2015 więcej
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości
prawnej będących właścicielami lasów...
15.04.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się