Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zbiorcze zestawienie
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Burmistrza Gminy
Jedlicze w 2019 roku
25.06.2020 więcej
Zbiorcze zestawienie
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Rady Miejskiej w
Jedliczu w 2019 roku
25.06.2020 więcej
Petycja
Petycja w sprawie próby dokonania analizy możliwości
wdrożenia w urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem
screeningu.
28.04.2020 więcej
Petycja
Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy
Jedlicze w związku z zagrożeniem pandemią COVID-19
21.04.2020 więcej
Petycja
Petycja w sprawie wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej"
07.04.2020 więcej
Petycja
Petycja w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta/Gminy uchwały w
sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
07.04.2020 więcej
Petycja
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego (dot. Episkopatu)
10.12.2019 więcej
Petycja
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego
02.12.2019 więcej
Petycja
Petycja w sprawie możliwości wdrożenia płatności
bezgotówkowych
18.10.2019 więcej
Petycja
Petycja w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów
27.08.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się