2014-11-14

Zespół Ekonomiczno-Admistracyjny Szkół i Przedszkoli

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Adres:

ul. Rynek 6

38-460 Jedlicze

 

Telefon: 13 44 847 48

Fax: 13 44 847 53

e-mail: zeas@jedlicze.pl

www: http://zeasip.jedlicze.pl

 

Dyrektor: Marek Świdrak

 

Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego

Magdalena Terlecka – Marecka, radca prawny, pokój nr 3

tel. 13 44 847 48, zeasprawnik@jedlicze.pl

 

Dział Finansowo – Księgowo – Płacowy:

 

Anna Dyczak – główny księgowy, pokój nr 14 UG Jedlicze

tel. 13 44 847 49, e-mail: zeasdyczak@jedlicze.pl

 

Monika Woźniak – starszy księgowy, pokój nr 14 UG Jedlicze

tel. 13 44 847 50, e-mail: zeaswozniak@jedlicze.pl


Aneta Marć – księgowy, pokój nr 14 UG Jedlicze

tel. 13 44 847 51, e-mail: zeasmarc@jedlicze.pl

 

Anna Helnarska – księgowy, pokój nr 14 UG Jedlicze

tel. 13 44 847 51, e-mail: zeashelnarska@jedlicze.pl

 

Magdalena Niepokój  księgowy, pokój nr 14 UG Jedlicze

tel. 13 44 847 50, email: zeasniepokoj@jedlicze.pl

 

Dział Administracyjno – Organizacyjny

 

Halina Jarmakowicz – specjalista, pokój nr 1

tel. 13 44 847 52, e-mail: zeasjarmakowicz@jedlicze.pl

 

Katarzyna Cygan – referent, pokój nr 1

tel. 13 44 847 52, e-mail: zeascygan@jedlicze.pl

 

Bernadetta Zych – referent, pokój nr 1

tel. 13 44 847 52, e-mail: zeaszych@jedlicze.pl

 

Patrycja Rymar – referent, pokój nr 1

tel. 13 44 847 52, e-mail: zeasrymar@jedlicze.pl

 

Dział Kadr, Projektów i Zamówień

 

Iwona Robótka – Kierownik Działu Kadr, Projektów i Zamówień, pokój nr 2

tel. 13 44 847 45, e-mail: zeasrobotka@jedlicze.pl

 

Wioletta Świdrak – specjalista, pokój nr 2

tel. 13 44 847 45, e-mail: zeasswidrak@jedlicze.pl

 

Katarzyna Dyczak-Kozioł – specjalista, pokój nr 2

tel. 13 44 847 45, e-mail: zeasdyczakkoziol@jedlicze.pl

 

Katarzyna Trybus – starszy referent, pokój nr 2

tel. 13 44 847 45, e-mail: zeastrybus@jedlicze.pl

 

Dział Gospodarczy

 

Piotr Kosiek – elektryk - konserwator (palacz c.o.)

Tomasz Karamon – elektryk - konserwator (palacz c.o.)

Marek Dunaj –  konserwator (palacz c.o.)

Tomasz Stanoch –  konserwator (palacz c.o.)

Paweł Kozioł –  konserwator (palacz c.o.)


Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli prowadzony przez Gminę Jedlicze, 
z siedzibą w Jedliczu, zwany dalej „ZEASiP” działa na podstawie Uchwały nr XIII/75/95 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.
 
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu jest jednostką organizacyjną Gminy Jedlicze nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w formie jednostki budżetowej w celu wykonywania wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych tj.: 
 1. Szkoła Podstawowa w Dobieszynie
 2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce
 3. Szkoła Podstawowa w Długiem
 4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu
 5. Szkoła Podstawowa w Moderówce
 6. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku
 7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi, który tworzą:
  a) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jaszczwi
  b) Przedszkole w Jaszczwi
 8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu, który tworzą:
  a) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu
  b) Przedszkole w Żarnowcu
 9. Samorządowe Przedszkole w Jedliczu
 10. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu.
 11. Samorządowy Żłobek w Jedliczu
 
Cele i Zadania ZEASiP
Celem działania ZEASiP jest wspólna obsługa finansowo – księgowa, kadrowa, organizacyjno - administracyjna dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 
Do zadań ZEASiP należą:
 1. obsługa finansowo – księgowa,
 2. obsługa kadrowa,
 3. obsługa organizacyjno – administracyjna,
 4. prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
Do zadań ZEASiP  należą również zadania, w szczególności polegające na:
 1. przygotowywaniu projektów dokumentów związanych z ustalaniem planu sieci i granic obwodów szkół publicznych;
 2. przygotowywaniu projektów dokumentów w zakresie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
 3. przygotowywanie projektów rozwiązań organizacyjno-strukturalnych, w tym zasad, standardów i procedur działań organu prowadzącego w stosunku do jednostek obsługiwanych;
 4. współuczestniczeniu w prowadzeniu spraw wynikających z przepisów prawa, a dotyczących uzgodnień z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi i instytucjami nadzorczymi działającymi w sektorze oświaty;
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań ZEASiP;
 6. współuczestniczenie w corocznym opracowywaniu projektów założeń do organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem zmian prawa oświatowego i lokalnych priorytetów, przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych i aneksów ustalających organizację jednostek oświatowych na dany rok szkolny, obsługa aplikacji zbiorczego arkusza organizacyjnego;
 7. uczestniczeniu w prowadzeniu spraw związanych z organizacją nauczania indywidualnego, indywidualnego programu i toku nauki, rewalidacji, wczesnego wspomagania rozwoju i innych form pomocy pedagogicznej dla uczniów;
 8. przygotowywaniu dokumentacji związanej z przeniesieniem do innej szkoły nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania oraz nakładaniem obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz powierzania funkcji kierowniczych;
 9. przygotowywaniu projektów opinii w sprawie dodatkowych godzin lekcyjnych;
 10. przygotowywaniu dokumentacji związanej z rekrutacją uczniów do szkół i przedszkoli;
 11. przygotowywaniu dokumentacji związanej ze spełnianiem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 12. monitorowaniu i prowadzeniu ewidencji spełniania obowiązku nauki;
 13. przygotowywaniu dokumentacji w zakresie kontrolowania spełniania obowiązku nauki oraz dokumentacji dotyczącej prowadzenia w tym zakresie egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 14. współuczestniczeniu w prowadzeniu spraw związanych z zapewnieniem dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół z wyłączeniem dowozu uczniów niepełnosprawnych dowożonych w ramach konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 15. weryfikowaniu i opiniowaniu zgłaszanych potrzeb remontowych i inwestycyjnych w jednostkach obsługiwanych;
 16. monitoringu stanu technicznego i bieżącego utrzymania obiektów jednostek obsługiwanych oraz gospodarowania mieniem, w tym analiza umów najmu i użyczenia zawieranych przez te jednostki;
 17. współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w zakresie planowania i realizacji remontów i inwestycji oraz analizowanie zaleceń instytucji zewnętrznych kontrolujących stan techniczny i warunki bezpieczeństwa w jednostkach obsługiwanych;
 18. monitorowaniu zgodności funkcjonowania jednostek obsługiwanych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, i bieżące przekazywanie informacji organowi prowadzącemu;
 19. pomocy kierownikom jednostek obsługiwanych w sprawach związanych z realizacją przez nich polityki kadrowej;
 20. prowadzeniu dokumentacji dotyczącej okresowej oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych, dodatków funkcyjnych oraz dodatków motywacyjnych zgodnie z regulaminem;
 21. wykonywaniu czynności administracyjnych związanych z przeprowadzaniem postępowań konkursowych oraz powierzeniem stanowiska dyrektora placówki oświatowej;
 22. wykonywaniu czynności administracyjnych związanych prowadzeniem postępowań związanych z przyznawaniem nauczycielom nagród Organu Prowadzącego, w tym analiza wniosków;
 23. przygotowywaniu wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych, medali, nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i kuratora oświaty dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
 24. prowadzeniu spraw z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:
  a) przygotowywanie propozycji zasad i kierunków dofinansowania dokształcania,
  b) organizowanie szkoleń dla dyrektorów podległych placówek oświatowych;
 25. uczestniczeniu w wykonywaniu zadań związanych z postępowaniami dotyczącymi ubiegania się przez nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego w tym prowadzeniu postępowań egzaminacyjnych, analizie formalnej dokumentacji, obsłudze komisji egzaminacyjnych, konkursowych oraz innych postępowań wynikających z przepisów oświatowych i przepisów prawa pracy;
 26. przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych związanych z nadaniem stopnia nauczyciela mianowanego;
 27. przygotowywaniu projektów decyzji w sprawach odwołań od decyzji dotyczących nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;
 28. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy;
 29. przygotowywaniu dokumentów związanych z przyznawaniem nagród dla szczególnie uzdolnionych uczniów;
 30. uczestniczeniu w przygotowywaniu wniosków edukacyjnych aplikujących o środki unijne, rządowe oraz pochodzące z innych źródeł, prowadzenie, monitorowanie i rozliczanie pozytywnie rozpatrzonych wniosków;
 31. współpracy z jednostkami obsługiwanymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania i obsługi środków unijnych, rządowych oraz pochodzących z innych źródeł;
 32. prowadzeniu i koordynowaniu programów i kampanii społecznych na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i wychowania;
 33. przygotowywaniu wniosków o dodatkowe środki finansowe z rezerwy subwencji oświatowej, nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem;
 34. prowadzeniu ewidencji realizowanych projektów i programów społeczno-edukacyjnych;
 35. koordynowaniu spraw związanych z udzielaniem dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
 36. przygotowywaniu projektów aktów prawnych związanych z zakładaniem szkół i placówek niepublicznych, w tym prowadzenie ewidencji oraz prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem i cofaniem uprawnień szkoły publicznej;
 37. weryfikowaniu danych będących podstawą do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej oraz przygotowywaniu korekty danych, analiza wydatków dokonanych  przez placówki oświatowe względem otrzymanej subwencji;
 38. analizie wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
 39. przygotowywaniu projektu planu dochodów i wydatków ZEASiP;
 40. sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością wykonania planów finansowych jednostek obsługiwanych, kontrola w zakresie planowania i zarządzania finansami w tych jednostkach;
 41. przygotowywaniu części opisowej projektów budżetów obsługiwanych jednostek oraz corocznej kalkulacji budżetów tych jednostek, w tym w zakresie rezerw celowych.
 42. naliczanie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych na terenie gminy, a niebędących ich mieszkańcami,
 43. naliczanie i rozliczanie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego,
 44. prowadzenie rozliczeń kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, a będących mieszkańcami Gminy Jedlicze,
 45. analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych kierowników obsługiwanych jednostek oświatowych.

Załączniki

  uchwała nr XXXIV_248_2016.pdf 132,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  statut zeasip.pdf 188,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_nr_XXXVII_270_2017.pdf 631,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWALA_NR_XLIV_342_2017.pdf 337,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.LIV.417.20...018-03-16.pdf 102,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 3_2...in naboru.pdf 7,36 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się