2014-11-14

Zespół Ekonomiczno-Admistracyjny Szkół i Przedszkoli

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Adres:

ul. Rynek 6

38-460 Jedlicze

 

Telefon: 13 44 847 48

Fax: 13 44 847 53

e-mail: zeas@jedlicze.pl

www: http://zeasip.jedlicze.pl

 

Dyrektor: Marek Świdrak

 

Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego

Magdalena Terlecka – Marecka, radca prawny, pokój nr 3

tel. 13 44 847 48, zeasprawnik@jedlicze.pl

 

Dział Finansowo – Księgowo – Płacowy

Pokój nr 14 UG Jedlicze

 

Katarzyna Dyczak-Kozioł – główny księgowy

tel. 13 44 847 49, e-mail: zeasdyczakkoziol@jedlicze.pl

 

Monika Woźniak – starszy księgowy

tel. 13 44 847 50, e-mail: zeaswozniak@jedlicze.pl


Aneta Marć – księgowy

tel. 13 44 847 51, e-mail: zeasmarc@jedlicze.pl

 

Anna Helnarska – księgowy

tel. 13 44 847 51, e-mail: zeashelnarska@jedlicze.pl

 

Magdalena Niepokój  księgowy

tel. 13 44 847 51, email: zeasniepokoj@jedlicze.pl

 

Dział Administracyjno – Organizacyjny

Pokój nr 1

 

Halina Jarmakowicz – specjalista

tel. 13 44 847 52, e-mail: zeasjarmakowicz@jedlicze.pl

 

Katarzyna Cygan – referent

tel. 13 44 847 52, e-mail: zeascygan@jedlicze.pl

 

Bernadetta Zych – referent

tel. 13 44 847 52, e-mail: zeaszych@jedlicze.pl

 

Patrycja Rymar – referent

tel. 13 44 847 52, e-mail: zeasrymar@jedlicze.pl

 

Dział Kadr, Projektów i Zamówień

Pokój nr 2

 

Iwona Robótka – Kierownik Działu Kadr, Projektów i Zamówień

tel. 13 44 847 45, e-mail: zeasrobotka@jedlicze.pl

 

Wioletta Świdrak – specjalista

tel. 13 44 847 45, e-mail: zeasswidrak@jedlicze.pl

 

Katarzyna Trybus – starszy referent

tel. 13 44 847 46, e-mail: zeastrybus@jedlicze.pl

 

Anna Filip – referent

tel. 13 44 847 46, e-mail: zeasfilip@jedlicze.pl

 

Dział Gospodarczy

Marek Dunaj – konserwator (palacz c.o.)

 


Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli prowadzony przez Gminę Jedlicze, 
z siedzibą w Jedliczu, zwany dalej „ZEASiP” działa na podstawie Uchwały nr XIII/75/95 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.
 
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu jest jednostką organizacyjną Gminy Jedlicze nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w formie jednostki budżetowej w celu wykonywania wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych tj.: 
 1. Szkoła Podstawowa w Dobieszynie
 2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce
 3. Szkoła Podstawowa w Długiem
 4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu
 5. Szkoła Podstawowa w Moderówce
 6. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku
 7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi, który tworzą:
  a) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jaszczwi
  b) Przedszkole w Jaszczwi
 8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu, który tworzą:
  a) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu
  b) Przedszkole w Żarnowcu
 9. Samorządowe Przedszkole w Jedliczu
 10. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu
 11. Samorządowy Żłobek w Jedliczu
 
Cele i Zadania ZEASiP
Celem działania ZEASiP jest wspólna obsługa finansowo – księgowa, kadrowa, organizacyjno - administracyjna dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 
Do zadań ZEASiP należą:
 1. obsługa finansowo – księgowa,
 2. obsługa kadrowa,
 3. obsługa organizacyjno – administracyjna,
 4. prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
Do zadań ZEASiP  należą również zadania, w szczególności polegające na:
 1. przygotowywaniu projektów dokumentów związanych z ustalaniem planu sieci i granic obwodów szkół publicznych;
 2. przygotowywaniu projektów dokumentów w zakresie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
 3. przygotowywanie projektów rozwiązań organizacyjno-strukturalnych, w tym zasad, standardów i procedur działań organu prowadzącego w stosunku do jednostek obsługiwanych;
 4. współuczestniczeniu w prowadzeniu spraw wynikających z przepisów prawa, a dotyczących uzgodnień z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi i instytucjami nadzorczymi działającymi w sektorze oświaty;
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań ZEASiP;
 6. współuczestniczenie w corocznym opracowywaniu projektów założeń do organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem zmian prawa oświatowego i lokalnych priorytetów, przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych i aneksów ustalających organizację jednostek oświatowych na dany rok szkolny, obsługa aplikacji zbiorczego arkusza organizacyjnego;
 7. uczestniczeniu w prowadzeniu spraw związanych z organizacją nauczania indywidualnego, indywidualnego programu i toku nauki, rewalidacji, wczesnego wspomagania rozwoju i innych form pomocy pedagogicznej dla uczniów;
 8. przygotowywaniu dokumentacji związanej z przeniesieniem do innej szkoły nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania oraz nakładaniem obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz powierzania funkcji kierowniczych;
 9. przygotowywaniu projektów opinii w sprawie dodatkowych godzin lekcyjnych;
 10. przygotowywaniu dokumentacji związanej z rekrutacją uczniów do szkół i przedszkoli;
 11. przygotowywaniu dokumentacji związanej ze spełnianiem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 12. monitorowaniu i prowadzeniu ewidencji spełniania obowiązku nauki;
 13. przygotowywaniu dokumentacji w zakresie kontrolowania spełniania obowiązku nauki oraz dokumentacji dotyczącej prowadzenia w tym zakresie egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 14. współuczestniczeniu w prowadzeniu spraw związanych z zapewnieniem dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół z wyłączeniem dowozu uczniów niepełnosprawnych dowożonych w ramach konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 15. weryfikowaniu i opiniowaniu zgłaszanych potrzeb remontowych i inwestycyjnych w jednostkach obsługiwanych;
 16. monitoringu stanu technicznego i bieżącego utrzymania obiektów jednostek obsługiwanych oraz gospodarowania mieniem, w tym analiza umów najmu i użyczenia zawieranych przez te jednostki;
 17. współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w zakresie planowania i realizacji remontów i inwestycji oraz analizowanie zaleceń instytucji zewnętrznych kontrolujących stan techniczny i warunki bezpieczeństwa w jednostkach obsługiwanych;
 18. monitorowaniu zgodności funkcjonowania jednostek obsługiwanych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, i bieżące przekazywanie informacji organowi prowadzącemu;
 19. pomocy kierownikom jednostek obsługiwanych w sprawach związanych z realizacją przez nich polityki kadrowej;
 20. prowadzeniu dokumentacji dotyczącej okresowej oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych, dodatków funkcyjnych oraz dodatków motywacyjnych zgodnie z regulaminem;
 21. wykonywaniu czynności administracyjnych związanych z przeprowadzaniem postępowań konkursowych oraz powierzeniem stanowiska dyrektora placówki oświatowej;
 22. wykonywaniu czynności administracyjnych związanych prowadzeniem postępowań związanych z przyznawaniem nauczycielom nagród Organu Prowadzącego, w tym analiza wniosków;
 23. przygotowywaniu wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych, medali, nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i kuratora oświaty dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
 24. prowadzeniu spraw z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:
  a) przygotowywanie propozycji zasad i kierunków dofinansowania dokształcania,
  b) organizowanie szkoleń dla dyrektorów podległych placówek oświatowych;
 25. uczestniczeniu w wykonywaniu zadań związanych z postępowaniami dotyczącymi ubiegania się przez nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego w tym prowadzeniu postępowań egzaminacyjnych, analizie formalnej dokumentacji, obsłudze komisji egzaminacyjnych, konkursowych oraz innych postępowań wynikających z przepisów oświatowych i przepisów prawa pracy;
 26. przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych związanych z nadaniem stopnia nauczyciela mianowanego;
 27. przygotowywaniu projektów decyzji w sprawach odwołań od decyzji dotyczących nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;
 28. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy;
 29. przygotowywaniu dokumentów związanych z przyznawaniem nagród dla szczególnie uzdolnionych uczniów;
 30. uczestniczeniu w przygotowywaniu wniosków edukacyjnych aplikujących o środki unijne, rządowe oraz pochodzące z innych źródeł, prowadzenie, monitorowanie i rozliczanie pozytywnie rozpatrzonych wniosków;
 31. współpracy z jednostkami obsługiwanymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania i obsługi środków unijnych, rządowych oraz pochodzących z innych źródeł;
 32. prowadzeniu i koordynowaniu programów i kampanii społecznych na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i wychowania;
 33. przygotowywaniu wniosków o dodatkowe środki finansowe z rezerwy subwencji oświatowej, nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem;
 34. prowadzeniu ewidencji realizowanych projektów i programów społeczno-edukacyjnych;
 35. koordynowaniu spraw związanych z udzielaniem dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
 36. przygotowywaniu projektów aktów prawnych związanych z zakładaniem szkół i placówek niepublicznych, w tym prowadzenie ewidencji oraz prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem i cofaniem uprawnień szkoły publicznej;
 37. weryfikowaniu danych będących podstawą do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej oraz przygotowywaniu korekty danych, analiza wydatków dokonanych  przez placówki oświatowe względem otrzymanej subwencji;
 38. analizie wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
 39. przygotowywaniu projektu planu dochodów i wydatków ZEASiP;
 40. sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością wykonania planów finansowych jednostek obsługiwanych, kontrola w zakresie planowania i zarządzania finansami w tych jednostkach;
 41. przygotowywaniu części opisowej projektów budżetów obsługiwanych jednostek oraz corocznej kalkulacji budżetów tych jednostek, w tym w zakresie rezerw celowych.
 42. naliczanie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych na terenie gminy, a niebędących ich mieszkańcami,
 43. naliczanie i rozliczanie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego,
 44. prowadzenie rozliczeń kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, a będących mieszkańcami Gminy Jedlicze,
 45. analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych kierowników obsługiwanych jednostek oświatowych.

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..