2015-04-22

Szkoła Podstawowa w Długiem

Adres: 
Długie 10
38-460 Jedlicze
 
Telefon: 0-13 4352589
 
E-mail: spdlugie@jedlicze.pl
 
www: www.spdlugie.pl
 
Dyrektor: Leszczyńska Elżbieta 
 
Opis 
Szkoła Podstawowa w Długiem realizuje zadania określone w:  ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1943 ze zm.),  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, 949), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60, 949). 
 
 
Zakres wiekowy uczniów: klasy I do VIII. W szkole znajduje się oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 
Organizację i tryb działania określa statut szkoły. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 
 
Szkoła prowadzi rejestr "Księga ewidencji uczniów" 
 
30.06.2017 r. - dodano zarządzenie nr 146/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem
 
2018-03-26 - aktualizacja statutu szkoły
 
 

Załączniki

  Zarządzenie 146_2017.pdf 268,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  StatutSPDlugie.pdf 947,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się