2015-04-22

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce

Adres:
Piotrówka 38
38-459 Kopytowa
 
Telefon: 0-13 43-520-23
 
E-mail: sppiotrowka@jedlicze.pl
 
www: sppiotrowka.jedlicze.pl 
 
Dyrektor: Gajda Tomasz
 
Opis 
 
1. Typ szkoły: Szkoła podstawowa.
2. Siedziba: siedzibą Szkoły Podstawowej w Piotrówce jest budynek położony w miejscowości Piotrówka oraz budynek Szkoły Filialnej w Podniebylu;
3. Szkoła podstawowa nosi imię Władysława Broniewskiego;
4. Do szkoły uczęszczają uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu z Piotrówki, Porąb i Podniebyla.
5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Jedlicze.
6. Cykl kształcenia w szkole trwa 8  lat, a w Szkole Filialnej w Podniebylu trwa 3 lata i obejmuje klasy I-III, w każdej szkole znajduje się oddział „0” dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 
7. Szkoła Filialna w Podniebylu podporządkowana jest organizacyjnie Szkole Podstawowej w Piotrówce.
8. Pracą szkoły kieruje Dyrektor Szkoły, a w razie jego nieobecności społeczny zastępca Pan Robert Muzyka. 
9. Organizację i tryb działania określa statut szkoły. 
10. Organy kolegialne szkoły to Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Majątek szkoły stanowi własność Gminy. 
 
Szkoła prowadzi rejestry:
- księga uczniów 
- księga dzieci 
- księga protokołów 
- arkusze ocen 
- dzienniki lekcyjne 
 
2018-03-26 aktualizacja statutu szkoły

Załączniki

  STATUT2017SPPIOTROWKA.pdf 512,88 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się