2015-04-22

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu

Adres
38-460 Jedlicze
ul. Rejtana 38a
 
Telefon: 13 4222025
Faks: 13 422 57 55
 
 
 
Dyrektor: Mariola Twaróg
 
Opis
Przedszkole działa na podstawie ustawy "O systemie oświaty"(tekst jednolity Dz. U Nr 67 z 1996 . z późn. zmianami). Organizację i tryb działania określa Statut Przedszkola (tekst w załączniku). W skład samorządowego Przedszkola w Jedliczu wchodzą podporządkowane mu następujące przedszkola punkty filialne: 
 
 
- Przedszkole filialne w Potoku 
38-404 Potok 349 tel. (0-13) 43 600 84 
 
 
Zakres wiekowy: dzieci od 3 do 6 lat 
 
Organami przeszkola są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców 
 
Archiwizuje się protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, dzienniki zajęć i teczki akt osobowych pracowników. 
 
12.03.2018 r. - Umieszczenie aktualnego Statutu Samorządowego Przedszkola w Jedliczu

Załączniki

  STATUT PRZEDSZKOLE ...1.2017 r..pdf 596,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się