Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS Wioletty Godlewskiej Jerzyk
Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS Wioletty Godlewskiej
Jerzyk za rok 2020
24.05.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe GOPS w Jedliczu Wioletty Marty Gałązka
Oświadczenie majątkowe GOPS w Jedliczu Wioletty Marty Gałązka
za rok 2020
20.05.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe GOPS w Jedliczu Doroty Laba
Oświadczenie majątkowe GOPS w Jedliczu Doroty Laba za rok 2020
20.05.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe Z-cy Kierownika GOPS w Jedliczu Agnieszki Knap
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS w Jedliczu
Agnieszki Knap za rok 2020.
20.05.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Knap na dzień 1 listopada 2020r.
Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Knap na dzień 1
listopada 2020r.
27.11.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe Maciej Pyter
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Podatków i Opłat
Lokalnych Urzędu Gminy w Jedliczu Maciej Pyter za 2019 rok
03.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Wioletty Gałązka za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Pani inspektor Wioletta Gałązka za
2019 rok.
01.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Knap za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Knap za 2019 rok
01.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Laby - Inspektor GOPS w Jedliczu
Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Laby - Inspektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu za 2019 rok.
19.05.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Wioletty Godlewskiej- Jerzyk
Oświadczenie majątkowe Pani Wioletty Godlewskiej- Jerzyk osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza na dzień
1 grudnia 2019 r.
02.01.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się