Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o podjęciu przez Radę
Miejską w Jedliczu Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
"Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Jedlicze"
25.11.2016 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o podjęciu przez Radę
Miejską w Jedliczu Uchwały o przystąpieniu do opracowania
zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego".
25.11.2016 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu: Zmiana Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze IV”
02.04.2015 więcej
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenu gminy Jedlicze
dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
27.03.2015 więcej