Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27 maja 2021 r.
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Jedlicze o wydaniu Decyzji przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie utrzymującej w mocy
decyzję Burmistrza Gminy Jedlicze znak: RGK.6220.6.2016.DW z
dnia 30 września 2020 r. o odmowie określenia środowiskowych
uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa
instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż
komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi
odpadami”
27.05.2021 więcej
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Jedlicze z 6 lipca 2020 r.
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Krośnie
06.07.2020 więcej
18.10.2019 więcej
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 20.09.2019r.
Decyzja dot. postępowania pn.: "Rozbudowa i przebudowa
instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż
komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi
odpadami"
23.09.2019 więcej
Materiały z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Materiały z rozprawy administracyjnej otwartej dla
społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
31.08.2017 więcej
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:
„Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania
odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem
infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”
31.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się