Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
14.08.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z 7 sierpnia 2019r.
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 6 sierpnia 2019r. postanowienia
znak: RGK.6220.8.2019.JM o zawieszeniu postępowania
07.08.2019 więcej
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 31.07.2019r.
Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek "IMPERIUM" Sp. z o.o.
Moderówka 317 postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na usługę wodną
07.08.2019 więcej
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 31.07.2019r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek "IMPERIUM"
Sp. z o.o. Moderówka 317 w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego
07.08.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z 5 sierpnia 2019r.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu
instalacji bioetanolu drugiej generacji (B2G)w Orlen Południe
S.A. Zakład Jedlicze"
05.08.2019 więcej
OObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z 1 sierpnia 2019r.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Uruchomienie
działalności związanej z produkcją peletu i brykietu na
działce nr 1536/116 obręb Jedlicze"
01.08.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z 1 sierpnia 2019r.
Zawiadomienie o przekazaniu do SKO w Krośnie Zażalenia Pani
Małgorzaty Durda na postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2017r. znak:
WOOŚ 4242.6.1.2017.AD.12 w sprawie uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa
instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż
komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi
odpadami”
01.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się