Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni o wydanie decyzji
11.12.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
10.12.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na ...
10.12.2018 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa w sprawie Raf-Ekologia Sp. z o.o.
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie
wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku
Raf-Ekologia Sp. z o.o.
27.11.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia
pozwolenia wodno prawnego
08.11.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
przedsięwzięcia: "Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego
przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z
wyposażeniem ...
23.10.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Krośnie dotyczące zwołania posiedzeń komisji projektów
planów urządzenia lasu (KPP), sporządzonych na lata 2018-2027
18.09.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
17.09.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
17.09.2018 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek
Pani Barbary Ungeheuer
05.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się