2015-08-17

Zasady przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych

I.  Zasady przyjmowania wniosków na dowód osobisty:

 

 1. Wniosek na dowód osobisty składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
 2. Złożenie wniosku na dowód osobisty wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w Urzędzie Gminy. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Wg artykułu 26. ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r.,osoba, która nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście w siedzibie organu gminy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkodzie, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. Tylko w takim wypadku dowód odebrać może pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.  Gdy złożenie wniosku w sposób opisany wyżej jest nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku.
 4. Wniosek składa:
 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu
 1. Wniosek na dowód osobisty dla dziecka poniżej 18 roku życia składa jeden z rodziców. Dziecko powyżej 5 roku  życia musi być obecne podczas składania wniosku lub podczas odbioru dowodu osobistego.
   
 2. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 3. Dowód małoletniego odbiera tylko ten rodzic, który składał wniosek
 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

niezwłocznie w przypadku :

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego i zmiany adresu zamieszkania
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.
 1. Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru)
 2. Dowód osobisty odbiera się osobiście
 3. Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
 4. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.
 5. Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.
 6. Od 1 stycznia 2010 r. dowód osobisty wydawany jest bez opłaty.

 

II.   Fotografia

 1. Wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 2. wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa,
 3. o wymiarach 35 x 45 mm,
 4. wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry,
 5. obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice
 6. przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 7. Dopuszcza się fotografię w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności oraz w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

 

III.   Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

 • posiadacz dowodu osobistego,
 • rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,


Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

 • w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty, poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanie
 • osobiście - w organie dowolnej gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie
 • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,
 • Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.

Załączniki

  Formularz-zgloszeni...sobistego.pdf 182,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek-o-wydanie-d...sobistego.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz