Lista artykułów

Nazwa artykułu
Udostępnianie danych osobowych z rejestrów centralnych
z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów
zamieszkania cudzoziemców oraz z Rejestru Dowodów Osobistych
17.08.2015 więcej
Zameldowania i wymledowania
I. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3
miesiące II. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
trwającego 3 miesiące III. Wyjazd za granicę
RP IV.Obowiązek meldunkowy cudzoziemców
17.08.2015 więcej
Zasady przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych
I.Zasady przyjmowania wniosków na dowód osobisty II.Fotografia
III. Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego
17.08.2015 więcej