Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Interpelacja radnego J. Krajewskiego z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie uszkodzenia przez wiatr dachu na przystanku MKS w
Żarnowcu
31.12.2019 więcej
Interpelacja radnej Z. Kusiak z dnia 27 grudnia 2019 r.
Interpelacja radnej Z. Kusiak z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie
przygotowania dokumentacji technicznej pozwalającej ocenić
możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych
31.12.2019 więcej
Zapytanie radnej Z. Kusiak z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia informacji czy został złożony wniosek o
dofinansowanie ze środków zewnętrznych na rozbudowę szkoły w
Długiem
05.12.2019 więcej
Interpelacja radnej Z. Kusiak z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie utylizacji opakowań po nawozach typu BIG BAG
05.12.2019 więcej
Interpelacja radnej Z. Kusiak z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie przygotowania dokumentacji technicznej pozwalającej
ocenić możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych
05.12.2019 więcej
Interpelacja radnej T. Patli z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie wykonania drogi na działkach nr ewid. 2599 i 567/1 w
m. Jedlicze
05.12.2019 więcej
Interpelacja radnej W. Żychowskiej z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie stanu zatrudnienia pracowników w Urzędzie Gminy w
Jedliczu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 27 listopada 2019 r.
05.12.2019 więcej
Interpelacja radnej W. Żychowskiej z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie ilości wykonanych w latach 2014-2019 dokumentacji
projektowych na zadania inwestycyjne w Gminie Jedlicze
05.12.2019 więcej
Interpelacja radnej Z. Kusiak z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie poprawy stanu dróg gminnych
08.10.2019 więcej
Interpelacja radnej Z. Kusiak z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie przygotowania dokumentacji technicznej dot. dróg w
Moderówce
08.10.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się