2015-04-21

Usuwanie odpadów zawierających azbest

Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, tj. m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane. W Polsce czyny te zagrożone są karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. (Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. z 2017 r. Nr 2119 z późn. zm.).

 

Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach.

 

Sprawdzenie czy na terenie nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i powiadomienie o tym właściwej jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko powinność nałożona na właścicieli przez państwo, ale i wyraz troski o zdrowie własne, naszych bliskich oraz o czystość środowiska.

 

Gmina Jedlicze od kilku lat realizuje zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, a także gminnym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlicze wraz ze szczegółowa inwentaryzacją” zadanie odbioru i unieszkodliwiania odpadów powstałych z wyrobów zawierających azbest znajdujących się na jej terenie.

 

Każdy właściciel, nieruchomości na terenie gminy, na której znajdują się odpady zawierające azbest, pochodzące np. z wymiany pokrycia dachowego (eternit) powinien złożyć do tut. urzędu wypełniony wniosek na odbiór i unieszkodliwienie odpadów powstałych z wyrobów zawierających azbest wraz z klauzulą informacyjną.

 

O realizacji wniosków decyduje kolejność ich złożenia.

 

Koszty odbioru oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest Gmina pokrywa ze środków własnych lub ze środków zewnętrznych pozyskanych na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. Pozostałe koszty, jak koszty związane z wymiana pokrycia dachowego w tym demontaż starego i zakup nowego pokrycia dachowego ponosi wnioskodawca.

 

PRZYPOMINAMY!

Obowiązkiem każdego właściciela, użytkownika, zarządcy nieruchomości, w której wykorzystywane są wyroby zawierające azbest (np. eternit) jest złożenie corocznie „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Dla każdego budynku należy wypełnić oddzielną informację.

 

Inf. o wyrobach zaw. azbest.doc

Inf. o wyrobach zaw. azbest.pdf

 

Mieszkańcu, jeżeli jeszcze nie złożyłeś powyższej „Informacji” należy ją niezwłocznie sporządzić w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przechowuje się w domu przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji, a drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi, tj:

 

Burmistrzowi Gminy Jedlicze - osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami,

Marszałkowi Województwa Podkarpackiego - pozostałe osoby (przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, itp.)

 

Przed sporządzeniem „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy wykonać „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje się ją w domu. Sporządzenie oceny jest konieczne dla ustalenia stopnia pilności usunięcia wyrobów azbestowych, który podaje się w „Informacji”

 

Zgodnie z art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), kto nie przekazuje informacji o wyrobach zawierających azbest wójtowi albo marszałkowi województwa, podlega karze grzywny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jedlicze, pod numerem telefonu 13 44 84713.

 

Formularz „Informacji” oraz „Oceny” można otrzymać w Urzędzie Gminy Jedlicze lub pobrać poniżej.

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. z roku 2004, nr 71, poz. 649)

2. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z roku 2010, nr 162, poz. 1089).

3. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z roku 2011, nr 8, poz. 31)

Załączniki

  wniosek z klauzulą inf..pdf 459,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek z klauzulą inf..doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  inf. o wyrobach zaw. azbest.pdf 430,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  inf. o wyrobach zaw...azbest-1.docx 15,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  ocena.pdf 457,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ocena.doc 57 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się