2015-08-17

Zasady przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych

 

Zasady przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych

Ministerstwo Cyfryzacji od 2016 r. umożliwiło składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet (gov.pl). Realnym i istotnym kłopotem w skorzystaniu z tej usługi jest uzyskanie przez wnioskujących poprawnego zdjęcia biometrycznego, które spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kreator zdjęć do dowodu rozwiązuje ten problem.
Dzięki bezpłatnemu kreatorowi zdjęć można wykonać zdjęcie do dowodu szybko i bez wychodzenia z domu. Wystarczy ustawić się do zdjęcia zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie, a kreator wykona resztę pracy tzn. wykadruje zdjęcie, zapisze je w odpowiednim formacie pliku oraz ujednolici tło..
Takie zdjęcie obywatel może użyć jako załącznik do wniosku o wydanie dowodu na stronie gov.pl – uzyskaj dowód osobisty dzięki czemu zmniejszy się jego kontakt z urzędem. Obywatel osobiście będzie musiał wyłącznie odebrać dowód w urzędzie, a nie składać wniosek papierowy, co wydłuża kontakt bezpośredni i zwiększa ryzyko zakażenia.

Generator zdjęć biometrycznych do dowodu osobistego

I.  Zasady przyjmowania wniosków na dowód osobisty:

 

 1. Wniosek na dowód osobisty składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
 2. Złożenie wniosku na dowód osobisty wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w Urzędzie Gminy. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Wg artykułu 26. ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r.,osoba, która nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście w siedzibie organu gminy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkodzie, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. Tylko w takim wypadku dowód odebrać może pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.  Gdy złożenie wniosku w sposób opisany wyżej jest nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku.
 4. Wniosek składa:
 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu
 1. Wniosek na dowód osobisty dla dziecka poniżej 18 roku życia składa jeden z rodziców. Dziecko powyżej 5 roku  życia musi być obecne podczas składania wniosku lub podczas odbioru dowodu osobistego.
   
 2. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 3. Dowód małoletniego odbiera tylko ten rodzic, który składał wniosek
 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

niezwłocznie w przypadku :

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego i zmiany adresu zamieszkania
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.
 1. Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru)
 2. Dowód osobisty odbiera się osobiście
 3. Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
 4. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.
 5. Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.
 6. Od 1 stycznia 2010 r. dowód osobisty wydawany jest bez opłaty.

 

II.   Fotografia

 1. Wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 2. wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa,
 3. o wymiarach 35 x 45 mm,
 4. wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry,
 5. obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice
 6. przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 7. Dopuszcza się fotografię w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności oraz w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

 

III.   Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

 • posiadacz dowodu osobistego,
 • rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,


Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

 • w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty, poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanie
 • osobiście - w organie dowolnej gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie
 • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,
 • Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.

Załączniki

  wniosek_o_wydanie_d...sobistego.PDF 229,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz utraty, u...sobistego.PDF 121,32 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się