2019-11-05

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Referat  Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości mieści się w pokojach nr 21 i 23.

 

pokój nr 21

Kierownik Mateusz Polański

Ewelina Ożga

Tomasz Wojdyła

Tel.: (013) 44 847 11

 

pokój nr 23

Anna Brekiesz

Tel.: 13 44 847 33

 

Do zadań Referatu ds. Społecznych  należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu komunalnego (m.in. gruntów, budynków) zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
2) sukcesywne ujawnianie, zlecanie inwentaryzacji oraz szacowanie mienia komunalnego,
3) przekazywanie składników mienia komunalnego w trybie aportu, dzierżawy, najmu, użyczenia itp. na rzecz JPGKiM sp. z o.o. oraz jednostek organizacyjnych gminy i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu,
4) sporządzanie sprawozdań i informacji o stanie mienia komunalnego oraz weryfikacja danych z Referatem Księgowości Budżetowej,
5) opracowywanie strategii budownictwa mieszkaniowego,
6) prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali użytkowych, mieszkaniowych i socjalnych,
7) weryfikacja wniosków o przydział mieszkania socjalnego i lokalu mieszkalnego zgodnie z trybem określonym w Uchwale Rady Miejskiej w Jedliczu i przekazywanie do zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej,
8) zarządzanie lokalami stanowiącymi własność gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych,
9) zarządzanie zasobami użytkowymi, mieszkaniowymi i socjalnymi z uwzględnieniem należytego utrzymania stanu technicznego zasobu,
10) opracowywanie planów remontów bieżących i kapitalnych budynków komunalnych oraz nadzór nad ich realizacją,
11) prowadzenie ewidencji wniosków o przydział lokali mieszkalnych i socjalnych, opracowywanie i realizacja listy przydziału,
12) prowadzenie spraw dotyczących przydziału lokali zamiennych,
13) realizacja wyroków eksmisyjnych i prowadzenie spraw związanych z odzyskaniem lokali,
14) prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków eksmisyjnych z zasobów mieszkaniowych, które nie są własnością gminy,
15) legalizacja praw nabytych do mieszkania,
16) prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali mieszkalnych,
17) przekwaterowanie do innego lokalu mieszkalnego z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu,
18) prowadzenie spraw dotyczących wydzierżawiania nieruchomości oraz rozporządzania nimi w innej formie przewidzianej prawem,
19) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
20) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
21) składanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w zakresie urządzania ksiąg wieczystych oraz aktualizacji wpisów dotyczących nieruchomości komunalnych,
22) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją i gospodarką gruntami,
23) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości gruntów poprzez:
a) komunalizację mienia,
b) nabywanie nieruchomości w obrocie cywilnym,
c) nabywanie gruntów przez zasiedzenie i spadki,
24) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości,
25)  prowadzenie spraw związanych:
a)  z naliczaniem opłat adiacenckich,
b)  scalaniem i podziałem nieruchomości,
c)  z dokumentacją akt własności ziemi,
d)  z naliczaniem opłat planistycznych
26)  prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów nieruchomościom, placów i ulic,

27)  sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego,

28) prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, a w szczególności:
29) dokonywanie analiz aktualności planów zagospodarowania przestrzennego,
30) prowadzenie trybu formalno – prawnego opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlicze, zwanego dalej „Studium”,
31) przygotowanie założeń do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany „Studium”, wraz z analizami z zakresu kształtowania ładu przestrzennego gminy,
32) sprawy lokalizacji inwestycji i nadzoru urbanistyczno – architektonicznego,
33) wydawanie decyzji administracyjnych:
a) warunkach zabudowy,
b) lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) dotyczących zmiany sposobu użytkowania nieruchomości,
34) wydawanie postanowień ustalających warunki podziału nieruchomości,
35) wydawanie zaświadczeń urbanistycznych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w oparciu o przepisy odrębne na terenach, na których plany przestrzenne utraciły ważność,
36) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z obowiązujących planów, zagospodarowania przestrzennego,
37) współprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko w toku wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy czy lokalizacji inwestycji celu publicznego,

38) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych i oceny aktualności tych planów,
39) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
40) prowadzenie i kształtowanie polityki przestrzennej na terenie gminy oraz współudział w tworzeniu polityki przestrzennej regionu,
41) opracowywanie i publikowanie ofert inwestycyjnych,
42) realizacja zadań w zakresie rolnictwa, a w szczególności:
a) opracowanie wniosków o zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
b) prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób roślin, zwalczaniem szkodników i chwastów,
c) prowadzenie spraw związanych ze szkodami w uprawach w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych,
d) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
43) nadzór nad programem rolniczego wykorzystania gruntów,
44) opiniowanie prac geologicznych,
45) współdziałanie z referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowania gruntów pod inwestycje.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się