Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego
Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018
r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie
radnych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
27.08.2018 więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20
sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego
na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku
Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie
27.08.2018 więcej
Uchwała nr LV/422/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13.04.2018 r.
w sprawie podziału Gminy Jedlicze na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
24.08.2018 więcej
Uchwała nr LIV/420/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16.03.2018 r.
w sprawie podziału Gminy Jedlicze na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym
24.08.2018 więcej
Uchwała nr LIX/452/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 02.08.2018 r.
w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
24.08.2018 więcej
Komunikaty Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu
wyborczego dokonywanych przez komitety wyborcze organizacji i
komitety wyborcze wyborców.
24.08.2018 więcej
Komunikaty Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
22.08.2018 więcej
Komunikaty Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 16.08.2018 r.
W sprawie: zarządzenia wyborów samorządowych, przyjmowania
zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, w sprawie
przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych
komisji wyborczych
21.08.2018 więcej
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i
rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.
20.08.2018 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I
16.04.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się