Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr LIV/412/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/412/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez
Burmistrza Gminy Jedlicze
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/411/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/411/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/410/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/410/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez Samorządowy Żłobek w Jedliczu dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/409/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/409/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w
Jedliczu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 r. kredytu
krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/407/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/407/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/397/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2018-2024.
22.03.2018 więcej
Uchwała Nr LIV/406/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała Nr LIV/406/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018
rok
22.03.2018 więcej
Uchwała Nr LIII/405/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2018 r.
Uchwała Nr LIII/405/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8
lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia
prac związanych z wykonaniem projektu oraz budową sieci
kanalizacyjnej na terenie miejscowości Poręby
13.02.2018 więcej
Uchwała nr LIII/404/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2018 r.
Uchwała nr LIII/404/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8
lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018
r.
13.02.2018 więcej
Uchwała Nr LIII/403/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2018 r.
Uchwała Nr LIII/403/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8
lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/68/2011 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlicze w
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
13.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się