Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr LV/422/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr LV/422/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jedlicze na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
18.04.2018 więcej
Uchwała nr LIV/421/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/421/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały
na terenie Gminy Jedlicze
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/420/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/420/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu dnia 16 marca
2018 r. w sprawie podziału Gminy Jedlicze na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/419/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/419/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 5 lat.
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/418/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/418/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. Jedliczu zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/2016
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i
organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy
Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych,
zmienionych Uchwałą Nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/417/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/417/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/248/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu
Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, zmienioną Uchwałą Nr
XXXVII/270/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017
r. oraz Uchwałą Nr XLIV/342/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z
dnia 31 sierpnia 2017 r.
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/416/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/416/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlicze
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/415/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/415/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jedlicze na 2018 rok.
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/414/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/414/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres
1 roku
22.03.2018 więcej
Uchwała nr LIV/413/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.
Uchwała nr LIV/413/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16
marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu
22.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się