Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr LVII/432/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/432/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania, realizacji
i finansowania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi zlokalizowanej w m. Piotrówka na dz. o nr 38/1 oraz dz. o
nr 39 w m. Łubno Opace
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/431/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/431/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wewnętrznej
zlokalizowanej w miejscowości Moderówka na terenie Gminy
Jedlicze do kategorii drogi gminnej
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/430/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/430/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Jedlicze na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/429/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/429/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Jedlicze
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/428/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/428/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Jedlicze za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2017 rok
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVI/427/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 maja 2018 r.
Uchwała nr LVI/427/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 maja
2018 r.w sprawie zmiany uchwały Nr LI/397/2017 Rady Miejskiej w
Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024
29.05.2018 więcej
Uchwała nr LVI/426/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 maja 2018 r.
Uchwała nr LVI/426/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018
rok
29.05.2018 więcej
Uchwała nr LVI/425/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 maja 2018 r.
Uchwała nr LVI/425/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 maja
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu pn. „Przebudowa Domu Ludowego w
miejscowości Jedlicze – Borek” i wyrażenia zgody na
zawarcie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Domu
Ludowego w miejscowości Jedlicze – Borek” w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020 oraz udzielenia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania
środków otrzymanych na w/w zadanie w formie weksla własnego
„in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
29.05.2018 więcej
Uchwała nr LVI/424/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 maja 2018 r.
Uchwała nr LVI/424/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 maja
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na 2019 rok na realizację Projektu pn. "Budowa
instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej
zlokalizowanych w Gminie Jedlicze"
29.05.2018 więcej
Uchwała nr LV/423/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr LV/423/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2018 rok
18.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się