Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr LVII/442/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/442/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Gminy Jedlicze
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/441/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/441/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/439/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/439/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jedliczu za rok 2017
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/438/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/438/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018
rok
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/437/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/437/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na 2019 rok na wykonanie zadania pn. „Usługowe
prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jedliczu i
jednostkach organizacyjnych Gminy Jedlicze”
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/436/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/436/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu bankowego
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/435/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/435/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/326/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/434/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/434/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie określenia dodatkowych usług
świadczonych przez Gminę Jedlicze w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze, sposobu
ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/433/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/433/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej
umowy dzierżawy na okres 5 lat
28.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się