Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LX/462/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LX/462/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
03.09.2018 więcej
Uchwała Nr LX/461/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LX/461/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad obciążania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
służebnościami przesyłu
03.09.2018 więcej
Uchwała Nr LX/460/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LX/460/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Jedlicze
03.09.2018 więcej
Uchwała Nr LX/459/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LX/459/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlicze
03.09.2018 więcej
Uchwała nr LX/458/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Uchwała nr LX/458/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji zadania pn.: ”Jedlicki Skwer Niepodległości”
03.09.2018 więcej
Uchwała Nr LIX/457/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LIX/457/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do projektów w
zakresie wymiany źródeł ciepła w domach prywatnych w ramach
Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III osi priorytetowej
Czysta Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020
08.08.2018 więcej
Uchwała nr LIX/456/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Uchwała nr LIX/456/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania
i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, działania 6.3
– rewitalizacja przestrzeni regionalnej
08.08.2018 więcej
Uchwała Nr LIX/455/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LIX/455/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/402/2018 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
08.08.2018 więcej
Uchwała Nr LIX/454/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LIX/454/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
sierpnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2018 rok
08.08.2018 więcej
Uchwała Nr LIX/453/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LIX/453/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Jedlicze oraz przekazania go do zaopiniowania
organowi regulującemu
08.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się