Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XLI/318/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r.
Uchwała nr XLI/318/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Jedlicze
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r.
Uchwała nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Jedlicze za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2016 rok
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XL/316/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/316/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017
-2024
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/315/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/315/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2017 rok
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/314/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/314/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania własnego Powiatu
Krośnieńskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 R
Jedlicze – Dobieszyn – Krosno polegająca na budowie chodnika
(ul. Sikorskiego) w m. Jedlicze”
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/313/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/313/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. uchylająca Uchwałę Nr XXVIII/209/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie
ustanowienia Regulaminu Meczu Piłki Nożnej niebędącego
imprezą masową
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/312/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/312/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Chlebna do
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/311/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/311/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Chlebna
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/310/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/310/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia w 2017 r. kredytu
krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/309/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/309/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu bankowego
08.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się