Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XLII/328/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLII/328/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn.
"Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Jedlicze" i zabezpieczenia
wkładu włąsnego
24.07.2017 więcej
Uchwałą nr XLI/327/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r.
Uchwałą nr XLI/327/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Jedlicze
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XLI/326/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r.
Uchwała nr XLI/326/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XLI/325/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r.
Uchwała nr XLI/325/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn:
„Godne człowieczeństwo bez granic” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
2014-2020
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XLI/324/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r.
Uchwała nr XLI/324/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/314/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na
realizacje zadania własnego Powiatu Krośnieńskiego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr P1947R Jedlicze – Dobieszyn
– Krosno polegająca na budowie chodnika (ul. Sikorskiego) w m.
Jedlicze”
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XLI/323/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r.
Uchwała nr XLI/323/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2017 rok
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XLI/322/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r.
Uchwała nr XLI/322/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/153/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko
Wyżne
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XLI/321/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r.
Uchwała nr XLI/321/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jedliczu za rok 2016
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XLI/320/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r.
Uchwała nr XLI/320/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
czerwca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 1 roku
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XLI/319/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r.
Uchwała nr XLI/319/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
czerwca 2017 r.w sprawie uchylenia Uchwały nr XL/305/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających
schronienia osobom tego pozbawianym, w tym osobom bezdomnym,
które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie
Gminy Jedlicze
28.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się