Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLV/348/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2017 r.
Uchwała Nr XLV/348/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/281/2017
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r. roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Zagórz
04.10.2017 więcej
Uchwała nr XLV/347/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2017 r.
Uchwała nr XLV/347/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/280/2017
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Sanok
04.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2017 r.
Uchwała Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy
dzierżawy na okres 5 lat
04.10.2017 więcej
Uchwała nr XLV/345/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2017 r.
Uchwała nr XLV/345/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze
na 2017 rok
04.10.2017 więcej
Uchwała nr XLIV/344/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Uchwała nr XLIV/344/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony
dla Gminy Jedlicze” oraz regulaminu jego nadawania
05.09.2017 więcej
Uchwała nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Uchwała nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i
organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy
Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych
05.09.2017 więcej
Uchwała nr XLIV/342/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Uchwała nr XLIV/342/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/248/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno -Administracyjnemu Szkół
i Przedszkoli w Jedliczu, zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/270/2017
Rady Miejskiej Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
05.09.2017 więcej
Uchwała nr XLIV/341/2017 Rady Miejskiej w w Jedliczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Uchwała nr XLIV/341/2017 Rady Miejskiej w w Jedliczu z dnia 31
sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/277/2009 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze
specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno –
wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania
05.09.2017 więcej
Uchwała nr XLIV/340/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Uchwała nr XLIV/340/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2017 rok
05.09.2017 więcej
Uchwała nr XLIV/339/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Uchwała nr XLIV/339/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/326/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05.09.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się