Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr L/378/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała nr L/378/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 3 lat
05.12.2017 więcej
Uchwałą nr L/377/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwałą nr L/377/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie
przetargowym
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/376/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/376/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na 2018 rok na realizację Projektu pn.
„Przebudowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludowego w
Jaszczwi”
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/375/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/375/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na 2018 i 2019 rok na realizację Projektu pn.
„Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Jedlicze”
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/374/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/374/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/360/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na
realizację Projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego targowiska
„Mój Rynek” w Jedliczu”
05.12.2017 więcej
Uchwała nr L/373/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała nr L/373/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej
dla zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowo –
wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Piotrówka oraz Chlebna przysiółek Wądoły”
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/372/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/372/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2017 rok
05.12.2017 więcej
Uchwała nr L/371/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała nr L/371/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2018 rok
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXVIII/453/2010
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010 r. w
sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników
za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu
przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, ich rodzaju i
wysokości dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/369/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/369/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edmunda Łozińskiego w
Potoku
05.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się