Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr LI/388/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/388/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlicze i jej
jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych
ulg
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/387/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2018 r.
Uchwała nr LI/387/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2018 r.w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w
ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji
początkowej na terenie Gminy Jedlicze
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/386/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/386/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o
charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Jedlicze oraz
jej jednostkom organizacyjnym
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/385/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/385/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/420/2014 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie dopłaty za
odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis lub pomocy de
minimis w rolnictwie dla przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/384/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/384/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2017 na zimowe utrzymanie przejezdności
dróg, dla których gmina Jedlicze jest właścicielem lub
zarządcą w roku kalendarzowym 2018
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/383/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/383/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2017 – 2024
05.01.2018 więcej
Uchwała nr LI/382/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała nr LI/382/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2017 rok
05.01.2018 więcej
Uchwały Nr L/381/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwały Nr L/381/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/380/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/380/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r.s) zmieniający uchwałę Nr LXXXIX/462/2010
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy
Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/379/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/379/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 1 roku
05.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się