Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej
dla zadania pn.: „Budowa mostu Jedlicze-Męcinka Brzezówka”
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze
bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/276/2017 Rady miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/276/2017 Rady miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Jedlicze
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2017 – 2021 dla Gminy Jedlicze
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/273/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/273/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy Jedlicze na lata 2017-2019
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/272/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/272/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/271/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/271/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka
Kultury w Jedliczu
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/270/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/270/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno
– Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu
06.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się