Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXIX/298/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/298/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2018 na zakup licencji oprogramowania do
obsługi prawnej Urzędu Gminy w Jedliczu, Zespołu Ekonomiczno
– Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.
23.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXIX/297/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/297/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2018 na wykonanie usługowego prowadzenia
audytu wewnętrznego w Gminie Jedlicze.
23.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXIX/296/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/296/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Jedliczu oraz wprowadzenia jego tekstu jednolitego.
23.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXIX/295/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/295/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Jedlicze, do postępowania rekrutacyjnego
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z
liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
23.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze.
23.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIX/293/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała Nr XXXIX/293/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia
wkładu własnego na realizację zadania. Tytuł projektu:
„Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” nr konkursu:
RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 Numer i nazwa Działania: 9.2
Poprawa jakości kształcenia ogólnego
23.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres
1 roku
28.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXIX/462/2010 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy
Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej
28.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała nr XXXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
lutego 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na
2017 rok.
28.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Jedlicze – miejscowość
Potok
28.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się