Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XL/308/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/308/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia
prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych na operacje
typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i
rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową dla
zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój
Rynek” w Jedliczu”
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/307/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/307/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/303/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2017 rok
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/306/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/306/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i
rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze w przedszkolach i szkołach (zespołach) każdego
typu prowadzonych przez Gminę Jedlicze oraz przyznawania
zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/305/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/305/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe
miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Jedlicze
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/304/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/304/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu
Krośnieńskiego
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XXXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jedlicze na 2017 rok.
23.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017
rok.
23.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIX/301/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała Nr XXXIX/301/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Jedlicze, do nowego ustroju
szkolnego.
23.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIX/300/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała Nr XXXIX/300/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 5 lat.
23.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXIX/299/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/299/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 5 lat.
23.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się