Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.
"Przygotowanie planu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy
Jedlicze
15.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/127/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa, określenia
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
15.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/126/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok
15.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/125/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia dotyczącego opracowania inwentaryzacji
sieci oświetlania ulicznego i audytu energetycznego na potrzeby
przygotowania wspólnego projektu Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno w obszarze niskoemisyjnego oświetlania
ulicznego
15.12.2015 więcej
Uchwała nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane
dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego
15.12.2015 więcej
Uchwała nr XVII/123/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku rolnego na terenie
Gminy Jedlicze
15.12.2015 więcej
Uchwała nr XVII/122/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków
zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na
których zaprzestano produkcji rolnej
15.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/121/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
15.12.2015 więcej
15.12.2015 więcej
15.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się