Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XIX/138/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/138/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2015 rok
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/137/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/137/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup
odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/136/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/136/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/135/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/135/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka
Kultury w Jedliczu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XLV/287/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Nr LIV/287/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu
dnia 22 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego
statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu
07.01.2016 więcej
Uchwała nr XIX/134/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała nr XIX/134/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/133/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/133/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na
rok 2016
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/132/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/132/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków
zamieszczonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 2015 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia
ostatecznego terminu ich dokonywania
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XVIII/131/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVIII/131/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21
grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/103/2015 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązań dotyczących opracowania dokumentacji
projektowych i innych dokumentów pozwalających na realizację
zadań inwestycyjnych
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVIII/130/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVIII/130/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21
grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2015 rok
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/129/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą
Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie
Gminy Jedlicze
15.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się