Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości
prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami
samoistnymi gruntów...
15.04.2015 więcej
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
będących właścicielami nieruchomości lub obiektów
budowlanych....
15.04.2015 więcej
IL-1 Informacja o lasach
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących
właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów...
15.04.2015 więcej
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów
budowlanych...
15.04.2015 więcej
IR-1 Informacja o gruntach
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących
właścicielami gruntów rolnych, posiadaczami samoistnymi
gruntów rolnych, użytkownikami wieczystymi gruntów...
15.04.2015 więcej
Umorzenie podatku od środków transportu
Postępujemy jak w przypadku podatków rolnego, leśnego i od
nieruchomości
15.04.2015 więcej
Umorzenia podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
Informacje dotyczące wniosku w sprawie umorzenia
14.04.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się