Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z 10.07.2019r.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji
dot. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
unieszkodliwiania odpadów, na wniosek Raf-Ekologia Sp. z o.o.
17.07.2019 więcej
Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2019 r.
Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jedlicze
17.07.2019 więcej
Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2019 r.
Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2019 r. w sprawie złożonej na działalność Dyrektora
Samorządowego Przedszkola w Jedliczu
17.07.2019 więcej
Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2019 r.
Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy Naftowej w
Jedliczu
17.07.2019 więcej
Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2019 r.
Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty
17.07.2019 więcej
Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2019 r.
Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2019 r.w sprawie Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do
szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Jedlicze
17.07.2019 więcej
Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2019 r.
Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze
17.07.2019 więcej
Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2019 r.
Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września
2019 roku
17.07.2019 więcej
Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2019 r.
Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2019 r.w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników.
17.07.2019 więcej
Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2019 r.
Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2019
rok
17.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się