Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała nr XL/316/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/316/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017
-2024
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/315/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/315/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2017 rok
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/314/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/314/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania własnego Powiatu
Krośnieńskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 R
Jedlicze – Dobieszyn – Krosno polegająca na budowie chodnika
(ul. Sikorskiego) w m. Jedlicze”
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/313/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/313/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. uchylająca Uchwałę Nr XXVIII/209/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie
ustanowienia Regulaminu Meczu Piłki Nożnej niebędącego
imprezą masową
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/312/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/312/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Chlebna do
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/311/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/311/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Chlebna
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/310/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/310/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia w 2017 r. kredytu
krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/309/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/309/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu bankowego
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/308/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/308/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia
prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych na operacje
typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i
rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową dla
zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój
Rynek” w Jedliczu”
08.05.2017 więcej
Uchwała nr XL/307/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr XL/307/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/303/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2017 rok
08.05.2017 więcej
12345